ผู้บริหาร

 
นายทวีศักดิ์  พรไพศาล 
นายก อบต.

เว็บลิ้งค์

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งอปท.PDF)กฎหมายเกี่ยวข้องกับกิจการสภา[ ]185 kB
Download this file (พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf)พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf[ ]179 kB
Download this file (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒).pdf)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒).pdf[ ]138 kB
Download this file (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ.pdf)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งานกิจการสภา)[ ]286 kB
Download this file (พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf)พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf[ ]88 kB
Download this file (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา.pdf)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจ (งานกิจการสภา)[ ]179 kB
Download this file (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf[ ]138 kB
Download this file (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร.pdf)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร.pdf[ ]379 kB
Download this file (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf)พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf[ ]74 kB
Download this file (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจจารณาคดีปกครอง.pdf)พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจจารณาคดีปกครอง.pdf[ ]356 kB
Download this file (พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์.pdf)พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]185 kB
Download this file (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.PDF)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.PDF[ ]547 kB
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒..pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒..pdf[ ]196 kB
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534.pdf[ ]327 kB
Download this file (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.pdf)พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.pdf[ ]174 kB
Download this file (พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2509.pdf)พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2509.pdf[ ]1209 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ก.PDF)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงิน[ ]151 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นฯ.PDF)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นฯ.PDF[ ]73 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกา.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547[ ]354 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม.pdf[ ]178 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปร.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541[ ]136 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546.pdf[ ]172 kB

Facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชม

105829
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานเมื่อวาน92
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้122
เดือนนี้เดือนนี้789
ทั้งหมดทั้งหมด105829